فهرست موضوعی صحیفه سجادیه

فهرست موضوعی صحیفه سجادیه

فهرست موضوعات صحیفه سجادیه

این فهرست موضوعات صحیفه سجادیه در واقع پیاده سازی شده محتوای کتاب ترنم آفتاب یا فرهنگ جامع موضوعی، اثر صحیفه پژوه ارجمند استاد زهرا رجب‌زاده است.

این موضوع بندی با ساختار درختی و به گونه ای بسیار ساده و در عین حال جامع و کامل تهیه و پیاده سازی شده است.

برخی از کتاب های فهرست موضوعی بیشتر بر اساس ظاهر لغات موجود در صحیفه تنظیم شده است.

اما کتاب ترنم آفتاب بر اساس مفاهیم موجود در صحیفه و ارتباط بین آنها شکل گرفته است.

ارتباط بین مفاهیم و موضوعات با ارجاع بین نمایه‌ها به صورت تکمیلی در دسترسی بیشتر به مفاهیم صحیفه کمک میکند.

با کتاب ترنم آفتاب، فرهنگ جامع موضوعی صحیفه سجادیه در بخش معرفی کتب و مقالات بیشتر آشنا شوید.

شما میتوانید به صورت مستقیم نیز از طریق آدرس زیر به پایگاه ثقلین که ارائه کننده فهرست موضوعات صحیفه سجادیه است مراجعه کنید:

WWW.THEGHLAIN.COM

به زودی از طریق این پایگاه شما با اطلاعات کامل تری در باره فهرست موضوعی صحیفه آشنا خواهید شد.

Back to top button
Close