مقاله کنفرانس ژورنال صحیفه سجادیه

مقالات و سخنرانی‌ها در کنفرانسها و ژورنالها در ارتباط با صحیفه سجادیه

برگرفته از پایگاه ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور 

۱. تداعی معنا از منظرکاربرد جناس در صحیفه سجادیه
۲. شیوه های مدیریت اقتصادی صحیفه سجادیه و تاثیر آن در اقتصاد مقاومتی
۳. کارکردهای اخلاقی صفت تسلیم در صحیفه سجادیه
۴. تجلی راهبردهای اقتصادی صحیفه سجادیه در اقتصاد مقاومتی
۵. واکاوی رذیله حسد و آثار آن در صحیفه سجادیه علیه السلام
۶. نیکی به والدین ازنگاه امام سجاد علیه السلام با رویکرد به صحیفه سجادیه
۷. پیوست نگاری فرهنگی و مبانی تربیتی با رویکرد نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ( طرح تربیت معنوی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان )
۸. مبانی اخلاق اجتماعی و رفتار سیاسی اسلام در صحیفه سجادیه
۹. سبک نوین امام سجاد (علیه السلام) در نشر معارف دینی
۱۰. زبورآل محمد علیهم السلام و جایگاه ممتاز آن
۱۱. تاثیر دعای پانزدهم صحیفه سجادیه (دعای بیماری) بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان
۱۲. تاثیرکاینات در سبک زندگی و سلامت معنوى از منظر صحیفه سجادیه
۱۳. تفسیر و تحلیل واژگان تربیتی در صحیفه سجادیه
۱۴. جایگاه حقوق شهروندی در آموزه های دینی: قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد (ع)
۱۵. پژوهشی در باب بررسی نکات بلاغی صحیفه سجادیه امام سجاد ع
۱۶. نقش صحیفه سجادیه در احیای ارزشهاو گرایشهای اخلاقی دین
۱۷. امامت ورهبری درصحیفه سجادیه
۱۸. توحیدصفاتی درصحیفه سجادیه
۱۹. بررسی رفتارها و هنجارهای مطلوب دیندر صحیفه سجادیه
۲۰. بررسی بهداشت جسم و روان در صحیفه سجادیه
۲۱. کاربرد وجه، در فعل های وجهی دعای نخست صحیفه سجادیه
۲۲. مسیولیت اخلاقی و پیامدهای آن بر اساس آموزه های حضرت امام سجاد (علیه السلام) در دعای مکارم الاخلاق و رساله حقوق
۲۳. بررسی تقابلهای معنایی در صحیفه سجادیه (نمونه موردی دعاهای (۱،۲،۶))
۲۴. بررسی الگوهای سرمایه اجتماعی درصحیفه سجادیه
۲۵. نگاهی بر بکارگیری آرایه های بدیعی سجع و جناس در صحیفه سجادیه
۲۶. تحلیل محتوای مبحث توجه و هوشیاری در روان شناسی و صحیفه ی سجادیه
۲۷. بررسی و تطبیق دیدگاه های نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در باب امنیت
۲۸. تجلی قرآن کریم در دعای مکارم اخلاق امام سجاد (ع) با رویکرد بینامتنی
۲۹. تحلیل زیباشناسانه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه زیباشناسی حازم قرطاجنی
۳۰. حقوق والدین از نگاه امام سجاد علیه السلام با رویکرد به صحیفه سجادیه
۳۱. رسالت و وظایف پدر و مادر در قبال فرزنداناز منظر صحیفه سجادیه امام سجاد (ع)
۳۲. سلامت روان از مىظر صحیفه سجادیه
۳۳. کرامت انسان از دیدگاه قرآن و صحیفه سجادیه
۳۴. مبانی تربیت اخلاقی در آموزه های امام سجاد علیه السلام
۳۵. مبانی اثبات خداوند از منظرصحیفه سجادیه
۳۶. تحلیل گفتمانی اقتصاد مقاومتی در سیره امام سجاد ( ع) با تأکید بر صحیفه سجادیه
۳۷. الگوی اسلامی بهداشت روانی در صحیفه سجادیه
۳۸. بررسی روش های تربیت اجتماعی و دینی دانش آموزان از دیدگاه صحیفه سجادیه ونهج البلاغه
۳۹. تجلی عظمت قرآن در صحیفه ی سجادیه (با تأکید بر دعای چهل و دو)
۴۰. روایت و درایت و کتاب شیخ کفعمی (رحمه الله) در دستنوشتی از صحیفه شریفه سجادیه (ع)
۴۱. مفهوم عزت نفس در صحیفه سجادیه
۴۲. امام سجاد علیه السلام و تربیت فرزند
۴۳. بررسی نقش تربیتی دعا با تاکید بر صحیفه سجادیه
۴۴. موضوعات نگاشته شده در برخی از فرازهای دعای ۴۲ صحیفه سجادیه (ختم قرآن )
۴۵. تبیین مبانی تربیتی در بیداری اسلامی از منظر صحیفه سجادیه
۴۶. ویژگیهای ادبی ومحتوایی نیایش چهل ودوم صحیفه سجادیه براساس نظریه گفتمان
۴۷. صحیف سجادیه و صلوات
۴۸. امام سجادعلیه السلام وتربیت فرزند
۴۹. الگوی اسلامی بهداشت روانی در صحیفه سجادیه
۵۰. درآمدی بر مبانی سبک زندگی با محوریت صحیفه سجادیه
۵۱. پاک زیستی؛ آیه ها ونمایه ها در صحیفه ی سجادیه
۵۲. حقوق متقابل والدین و فرزندان از منظر امام سجاد ( ع ) با تکیه بر دو دعای ۲۵ و ۲۶ صحیفه سجادیه
۵۳. «سبک زندگی از دیدگاه صحیفه سجادیه»
۵۴. سبک زندگی امام سجاد(ع)در مقیاس فردی با مطالعه موردی:«جایگاه قرآن در صحیفه سجادیه با توجه به دعای۴۲»
۵۵. مولفه های تأثیر گذار بر سبک زندگی از نگاه صحیفه سجادیه
۵۶. بررسی مؤلفه ی اساسی سبک زندگی اسلامی از دیدگاه امام سجاد علیه السلام
۵۷. دعا و نقش آن در تحقق سبک زندگی
۵۸. بررسی تحلیلی جایگاه کار و عمل در کلام امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه
۵۹. تحلیلی بر اخلاق اجتماعی در دعای مکارم الاخلاق( صحیفه سجادیه)
۶۰. بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه
۶۱. تجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، زیباترین اثر دعایی شیعه
۶۲. اصول و مبانی معرفتی ی تربیتی و فرهنگی از دیدگاه صحیفه ی سجادیه
۶۳. بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه
۶۴. عاشقانه های نیایش
۶۵. بررسی مبانی تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه
۶۶. امامت در صحیفه سجادیه
Back to top button
Close