صحیفه سجّادیه و آیة الله حسینی طهرانی

صحیفه سجادیه آیة الله طهرانی

صحیفه سجادیه و آیة الله حسینی طهرانی

 «این است نمونه‏ ای از صحیفه کامله سجادیه که اولوالالباب را غرق تحیر نموده و زیرکان عالم را به تفکر واداشته و حکیمان اندیشمند را به دنبال خود کشیده و عالمان ذی‏ درایت را به قبول واداشته و عارفان روشن ضمیر را به خضوع و خشوع در برابر این مکتب به زانو در آورده است.»

 امام شناسی، ج ۱۵، ص۴۰

Back to top button
Close