صحیفه سجادیه و جمعه ابیوقی

نسخه صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه و احمد محمد ابیوقی 

احمد محمد ابیوقی استاد دانشکده شریعت مصر تحت عنوان «زین العابدین في فلسفته» (فلسفۀ زین العابدین) می‌نویسد:

چه زیبا است این پیشوای ربانی و مقتدای روحانی و مربّی اخلاقی، که جانهای بشر و دلهای امتها را رهبری می‌کند، و دست نسلها را از مبدأ بیست قرن می‌گیرد تا مردم را به دایرۀ عبادت ببرد. دست آنها را می‌گیرد، در راه زندگانی حقه راه می‌برد، و تنگی معیشت و دشواری سختی را از آنها می‌گیرد، معنای حیات را به آنها می‌فهماند، آنها را به ارزش عمر و ارج زمان آگاه می‌سازد.
صحیفه سجادیه آغاز تلاش و کوشش و عمل را استوار می‌سازد، و بیکاری و انزوا را دشمن می‌دارد. بنگرید که در تضرع به درگاه الهی چه می‌گوید: «واجعل سلامة قلوبنا في ذکر عظمتك وفراغ أبداننا في شکر نعمتك وانطلاق ألسنتنا في وصف مننك ..»
چه مقامی بلند، قلبی برگزیده ، نوری در بصیرت، درونی پاک، آغازی بزرگ، و پایانی مبارک داری،‌ای امام!
ندای خدای حیّ قیّوم و خطاب آفریدگار قدیم به حبیب برگزیده‌اش را شنیدی که با نسلهای مختلف سخن می‌گوید، آنگاه لبیک گفتی، اطاعت کردی، به او نزدیک شدی، به قانون خدای شنوا گردن نهادی، آنجا که می‌فرماید:
﴿قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض﴾
﴿أفلم یسیروا﴾
﴿أفلا یتدبّرون﴾
﴿إنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الألباب﴾

Back to top button
Close