صحیفه سجادیه وعبدالحلیم محمود

صحیفه سجادیه عبدالحلیم محمود

صحیفه سجادیه و دکتر عبدالحلیم محمود شیخ الازهر

ما در این کتاب، سیمایی مختصر از یک شخصیت از شخصیت‌های بزرگوار را نشان داده‌ایم. شخصیتی که تا نهایت حدّ توان، در این جهت کوشیده که در پرتو وحی کریم راه یابد، به رسول خدا اقتدا کند، و راه مهدیین هر زمان را پی گیرد. این است شخصیت امام علی بن الحسین ملقب به زین العابدین. و از خدا می‌خواهم که همگان را به این کتاب سود رساند و سینه‌ها را بدان فراخ گرداند که او بهترین مولی و بهترین یاور است.

منبع