سخنرانی درباره صحیفه سجادیه

مجموعه‌ای از سخنرانی‌های مرتبط با صحیفه سجادیه

این صفحه در حال تکمیل است

عابدی صحیفه

سخنرانی استاد عابدی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد عابدی درباره صحیفه سجادیه حضرت امام سجاد (ع) و صحیفه سجادیه

رنجبر-صحیفه

سخنرانی استاد رنجبر درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد رنجبر درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از شروح و قطعات صوتی

تابش-صحیفه

سخنرانی استاد تابش درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد تابش درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای سخنرانی‌ها با عنوان شرح صحیفه سجادیه

قرائتی-صحیفه

سخنرانی استاد قرائتی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد قرائتی درباره صحیفه سجادیه موضوع امام سجاد علیه‌السلام و صحیفه سجادیه در قالب...

فرحزاد-صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد فرحزاد درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد فرح‌زاد درباره صحیفه سجادیه برنامه سمت خدا، شرح دعای ششم صحیفه سجادیه

راجی صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد راجی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد راجی درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و شرح دعاهای صحیفه سجادیه

سخنرانی حسینی صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد حسینی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد حسینی درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و شرح دعاهای صحیفه سجادیه

رادیو معرف صحیفه سجادیه

برنامه‌های رادیو معارف درباره صحیفه سجادیه

مجموعه‌ای از برنامه‌های رادیو معارف درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از برنامه‌های رادیو معارف در صحیفه...

سخنرانی استاد فقیهی مجد درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد فقیهی مجد درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد فقیهی مجد درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و شرح دعاهای صحیفه سجادیه...

سخنرانی استاد مهدوی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد مهدوی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد مهدوی درباره صحیفه سجادیه مجموعه سخنرانی‌ها با عنوان شرح دعاهایی صحیفه سجادیه صفحه...

صحیفه سجادیه_فاطمی‌نیا

سخنرانی استاد فاطمی‌نیا درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد فاطمی‌نیا درباره صحیفه سجادیه مجموعه سخنرانی‌ها با عنوان سیری در صحیفه سجادیه سخنرانی‌...

سخنرانی استاد حاج علی اکبری درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد حاج علی اکبری درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد حاج علی اکبری درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها با عنوان شرح دعاهای...

انصاری صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد انصاری درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد انصاری درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از شروح دعاهای صحیفه سجادیه شرح دعای سی...

سخنرانی استاد کفیل درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد کفیل درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد کفیل درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها با عنوان شرح دعاهای صحیفه سجادیه...

خوشوقت صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد خوش‌وقت درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد خوش‌وقت درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از شروح دعاهای صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد اعوانی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد اعوانی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد اعوانی درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها با عنوان شرح دعاهای صحیفه سجادیه...

جوادی آملی صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد جوادی آملی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد جوادی آملی درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها با عنوان سیری در صحیفه...

ازغدی صحیفه سجادیه

سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد رحیم پور ازغدی درباره صحیفه سجادیه ... ،مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها با عنوان صحیفه...

رفیعی صحیفه

سخنرانی استاد رفیعی درباره صحیفه سجادیه

سخنرانی‌های استاد رفیعی درباره صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها با عنوان سیری در صحیفه سجادیه،...

Back to top button
Close